Yayınlar

Sigorta etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi

Resim
Çalışmaya başlamış olan işçiler çalışmaya başladığı ay içerisinde sigortalı bildirim belgesi ile kendini kuruma bildirebilir. Bu bildirim sonrasında kendini kuruma bildirmeyen işverene kurum tarafınca taahhütlü bir yazı ile vaziyet bildirilir. Meydana getirilen bildirim sonrası işçinin işleminde düzeltme veya bildirim yapılmazsa kontrol ve denetim sonucuna nazaran işlem yapılır. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlamış olurın bildirimi ile toplumsal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir. Bildirgede; Sigortalının işe giriş tarihi, Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek gmeşhurk kazanç, Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı, Ev hizmetinde çalışma sebebi, detayları bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kuruma verilmesi

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Kapatılır Dilekçe Örneği

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi, İsteğe Bağlı Sigorta Kapanış İsteğe bağlı sigortalılık; a)  İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden, b)  Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, c)  Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden, prim borcunun hak sahiplerince 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin talebi halinde en son primi ödenmiş ayın sonundan, d)  5510 sayılı Kanunun 51. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına tabi çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce, (b) bendi kapsamına tabi çalışmaya başladığı tarihten, itibaren sona erer. Ay içerisinde kısmi çalışanlar hariç olmak üzere, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler hakkında yeniden talep şa